پروژه  بررسی تأثیر تصویر و ارزش درک شده مقصد بر بهبود گردشگری روستایی با نقش میانجیگری کیفیت درک شده در 55 صفحه و با فرمت قابل ویرایش برای استفاده دانشجویان در کارهای پژوهشی تهیه شده است. بخش هایی از پروژه : چکیده مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت انجام پژوهش تبیین اهداف پژوهش: هدف اصلی هدف فرعی سؤالات پژوهش: سؤال اصلی سؤال فرعی ادبیات و مبانی نظری پژوهش: مفاهیم گردشگری و گردشگری روستایی اثرات گردشگری روستایی نقش گردشگری روستایی در توسعه پایدار روستا موانع توسعه گردشگری روستایی مفهوم تصوی ...