پیش‌ بینی هوا برای‌ دریانوردان‌ ، که‌ بر عرشة‌ کشتی‌ها، پهنة‌ دریاها و اقیانوس‌های‌ بی‌کران‌ را با سرعت‌ کم‌ درمی‌نوردند و در مسیر خود نیز کمتر پناهگاهی‌ می‌یابند، امری‌ است‌ لازم‌ و ضروری‌ و چنانچه آنها ‌قادر به‌ پیش‌ بینی‌ صحیح‌ هوا برای‌ مدت‌ طولانی‌ باشند، فرصت‌ کافی‌ نیز برای‌ عکس‌العمل‌ در مقابل ‌هوای‌ بد را خواهند د ...