این گزارش حاصل یک ماه کارآموزی ( معادل 240 ساعت ) در بیمارستان می باشد که به صورت گزارشی کامل و جامع به نگارش در آمده است. بخشی از متنِ این گزارش کارآموزی : روش تحقیق شناخت روش علمی تحقیق اصولاً مراحلی که در جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات برای رسیدن به یک هدف معین مورد استفاده قرار می‌گیرد را روش علمی می‌نامند.به طور ک لی روش علمی به فرآیندی اطلاق می‌شود که از طریق ان پژوهشگر ابتدا بصورت استقرایی با استفاده از مشاهدات خود فرضیه‌هایی را صورت‌بندی می‌کند و سپس با ...