دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان تاریخچه فوتبال، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :  پیشگفتار امروزه به گواه تمامی شواهد موجود، فوتبال پر طرفدارترین و محبوبترین ورزش در پهنة بین المللی است تا آنجا که بسیاری از کشورهای پنج قاره، آن را در ردیف ورزش ملی خود محسوب می دارند.لبریز بودن ورزشگاهها از تماشا کردن در دیدارهای داخلی، ملی، قاره ای و جهانی و برخورداری رقابتها از بینندگان چند صد میلیونی پخش تلویزیون، فوتبال را به عنوان مردمیترین ورزش جهان، معرفی می کند.در کشور ما نیز فوتبال، رایجترین و پرط ...