دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان ناصرالدین شاه و ترکمن، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : ناصرالدین شاه وترکمن ( تنبیه سرخس 1267 ه.ق 1851 م)این لشکر کشی آن چنان که از اهداف آن بود برای ایران عایدی نداشت .وسرخس نیز فتح نشد و این عدم توفیق را به واسطه بروز بعضی مشکلات جوی وسیاسی منطقه دانسته اند . گر چه می توانستند با کمی جرات به خرج ذادند کل ترکستان را فتح کنند ویا روشی بکار برند تا کل ترکمن به طرف قاجار  برگردند چرا که خان خوارزم نیز ان جارا ترک کرده بود  وترکمن ها از او چندان دلخوشی ن ...