دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، روستای آتشگاه بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : بخش اولمقدمه : در هر گوشه از سرزمین پهناوردرایران راکه می نگریم آثاری ازتمدن عظیم جهانی نیاکان خود را می بینیم ، آثاری که واقعاً بی بدیل وبی همتاست که تحسین هربیننده ای را بدنبال دارد شگفتی هایی معماری نظیر تخت جمشید و ارگ بم وموارد مشابه وشگفتی های عملی مانند بوعلی سینا و فارابی ودیگر اندیشمندان این سرزمین پهناور وشاعرانی چون حافظ وسعدی و فردوسی  ومولوی و.. همه وهمه نشان ازعظمت والای این سرزمین ،وتمدن کهن و ...