دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، مدیریت ریسک  بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : اهداف یادگیریانتظار میرود شرکت کنندگان در پایان بحث با این مفاهیم آشنا شده و آنها را بکار ببندند :   ضرورت مدیریت ریسک risk management تفاوت ریسک با عدم اطمینان uncertainty  یا احتمال خسارت chance of lossتفاوت ریسک خالص pure risk  از ریسک برد و باخت speculative riskهزینه اقتصادی ریسکهای واقعی شش گام اصلی در مدیریت ریسک نیاز به مصالحه tradeoff  در مدیریت ریسک نگاه پیشگیرانه به مدیریت س ...