دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، هوش های چندگانه MULTIPLE INTELLIGENCES  بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : تکنیک های آموزش هوش زبانیهوش زبانیتوانایی استفاده از زبان خودتان و دیگر زبانها برای فهماندن مقاصد خود به دیگران و درک مقاصد آنان.تکنیک های آموزش هوش ریاضی - منطقیهوش منطقی - ریاضیتوانایی درک اصول علت و معلولی به گونه ای شبیه به درک دانشمندان یا منطق دانان، استفاده از استلال کمی و ریاضی به گونه ای شبیه به استفاده ریاضی دانانتکنیک های آموزش هوش مکانیهوش فضاییتوانایی بازنمایی جنبه های ...