دانـلـود پاورپوینت مهندسی مواد بـا عـنـوان، ریخته گری فشار پایین در قالب های دائمی  بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : مقدمه : اگر چه ریخته گری در فشار پایین حدود 30 سال است که به صورت یک فرایند ریخته گری مهم در آمده است .اما شروع آن به اوایل قرن حاضر بر می گردد . دستگاه های اولیه با بوته های چدنی بسیار مورد توجه بوده و قطعات ریخته گری عالی تولید می کردند . اما این دستگاه هادر معرض خراب شدن دائم قرار داشتند و میزان تولید در آنها بسیار پایین بود .در این دستگاهها حرکت قالب ها از طریق ...