یکی از مسائلی که همه دانشجویان و دانش آموزان آن دست به گریبان هستند، ایجاد یک الگو و تمپلیت       word برای نوشتن گزارش تحقیق است. این امر علی الخصوص در کسب و کارهای فنی-تخصصی نمود بیشتری می یابد. داشتن چنین فایلی باعث می­شود تا مستندات فنی تمام اعضای شرکت بصورت یک شکل و یکپارچه درآید. همچنین گزارش مربوطه از یک گزارش صرفا تایپ شده درآید و قالب و چهارچوب استاندارد مورد قبول مراکز تحقیقاتی را پیدا کند. این تمپلیت از بخش های زیر تشکیل شده است: عنوان. چکیده. مقدمه و پیش ...