پاورپوینت تاثیر نیروی باد در طراحی مخازن

پاورپوینت-تاثیر-نیروی-باد-در-طراحی-مخازنCategories of loadingگروه های بار گذاری الف ) بارگذاری عمومی: بارهایی هستند که به صورت مداوم بر سطح مقطع مخزن وارد می شوند. مثال :فشار های داخلی و خارجی مانند فشار سرویس بار های ناشی از گشتاور مانند باد و زلزله ب ) بارهای موضعی : بارهایی هستند که ازدانلود فایل