فصل بندی: تاریخچه ( TQM ) عوامل مؤثر در موفقیت (TQM) رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت کیفیت فراگیر ابعاد هشتگانه کیفیت مدیریت کیفیت فراگیر فلسفه برتر ویژگیهای مدیریت کیفیت فراگیر فرضیات و اصول مدیریت کیفیت فراگیر ارکان فلسفی مدیریت کیفیت فراگیر برخی از تفاوتهای مدیریت کیفیت فراگیر با مدیریت سنتی اهداف مدیریت کیفیت فراگیر نقش مدیریت کیفیت فراگیر فلسفه دمینگ عناصر اصل (TQM) مرتبط با منابع انسانی قواعد و اصول مدیریت کیف ...